Algemene voorwaarden
 
 1. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
A. Deze voorwaarden zijn van toepassing op zowel de offerte en de acceptatie daarvan als op de tot stand gekomen overeenkomst.
B. Alle offertes zijn geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in de offerte anders vermeld. Indien een optie wordt verstrekt aan een huurder zal deze tot uiterlijk 14 dagen na het moment waarop de optie is verstrekt worden genoteerd
C. De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de offerte/bestelbon EN door het terugbezorgen van een ondertekende overeenkomst. Indien de gegevens in documenten, bijvoorbeeld offertes, folders of reclamemateriaal, afwijken van de huurovereenkomst of deze algemene voorwaarden zijn die gegevens niet van toepassing.
D. Wijzigingen ten aanzien van de offerte of indien een voorbehoud wordt gemaakt in de acceptatie komt de wijziging pas tot stand indien de verhuurder schriftelijk heeft ingestemd met de wijzigingen.  
2. Inhoud overeenkomst
De verhuurder stelt de materialen ter beschikking voor recreatieve doeleinden aan de huurder gedurende de overeengekomen periode.   
3. Deugdelijkheid en veiligheid
A. De verhuurder staat in voor de deugdelijkheid en veiligheid van de ter beschikking gestelde materialen tenzij hij een beroep kan doen op overmacht.
B. De verhuurder draagt er zorg voor dat de verhuurde materialen in goede staat van onderhoud verkeert.
C. Het is de huurder niet toegestaan om de materialen voor andere dan recreatieve doeleinden te gebruiken.
D. Voor zover mogelijk zal door de verhuurder een instructie worden verstrekt ten behoeve van het gebruik van de gehuurde materialen.  
4. Gebruik door derden
Het is de huurder toegestaan de materialen in gebruik af te staan mits dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen is met de verhuurder. De huurder blijft echter volledig verantwoordelijk en aansprakelijk ten opzichte van de verhuurder voor het gebruik door derden van het gehuurde.  
5. Aansprakelijkheid
A. De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurtijd aan het gehuurde mocht worden toegebracht al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks buiten overmacht geschiedt.
B. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle schade van derden waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk gesteld kan worden.
C. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle boetes en transacties die aan de verhuurder mochten worden opgelegd ter zake van gedurende de huurtijd gepleegde overtredingen.
D. De verhuurder is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade die de huurder of een derde aan wie de huurder het gehuurde ter beschikking heeft gesteld lijdt ten gevolge van het niet goed functioneren van het gehuurde. De verhuurder is evenmin aansprakelijk voor het niet of niet tijdig nakomen van de afspraken van de door de verhuurder ingeschakelde hulppersonen.
E. Indien de huurder door welke omstandigheden dan ook geen gebruik kan maken van het gehuurde tijdens de huurperiode dan is de verhuurder voor de daaruit voortvloeiende schaden en kosten niet aansprakelijk doch blijft de huurder gehouden om de volledige huursom te voldoen.
F. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die een huurder of derde lijdt ten gevolge van het niet deugdelijk functioneren van het gehuurde. Indien het aan verhuurder te wijten is dat het gehuurde niet deugdelijk functioneert dan wel het gehuurde niet ter beschikking kan worden gesteld is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de overeengekomen totale huurprijs.  
6. Reparaties
Indien reparaties noodzakelijk zijn aan het gehuurde dan dient de huurder hierover vooraf overleg te plegen met de verhuurder. Het is nimmer toegestaan om zonder voorafgaand overleg met de verhuurder reparaties uit te voeren c.q. uit te laten voeren aan het gehuurde. Reparaties zullen voor rekening van de huurder geschieden.
7. Overmacht
A. Van overmacht aan de zijde van verhuurder is sprake indien de verhuurder na het sluiten van de huurovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolgen van oproer, molest, brandschade, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan zaken, het niet nakomen van verplichtingen van derden bij wie de verhuurder zaken of diensten moet betrekken en voorts alle overige oorzaken buiten schuld of de risicosfeer van verhuurder.
B. Indien door overmacht nakoming van de huurovereenkomst door de verhuurder verhinderd wordt heeft de huurder en de verhuurder het recht de huurovereenkomst als beëindigd te beschouwen.
C. Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst ten dele is uitgevoerd heeft de huurder het recht de overeenkomst te beëindigen doch is gehouden om de huurprijs naar rato van de reeds verstreken huurperiode te voldoen.  
8. Annulering
De huurder kan de huurovereenkomst annuleren. Indien annulering tot uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de huurperiode geschiedt dient de huurder 30 % van de huursom te betalen. Indien de annulering geschiedt tot uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de huurperiode is 60 % van de huursom verschuldigd. Daarna is de volledige huursom verschuldigd.  
 
9. Betaling
De huursom  dient contant te worden voldaan bij levering. op de datum van de huurovereenkomst bij afhalen van het gehuurde of voor aanvang van het evenement. De huursom kan ook via de bank betaald worden. De betaling dient dan uiterlijk 5 dagen voor aanvang van het evenement, of voor afhaal datum van het gehuurde , bij ons op de bankrekening te staan. Voor grote attractiepakketten maken we een uitzondering indien dit op de offerte is aangegeven. Deze moeten 50% van het factuurtotaal overschrijven voor de start van het event, de overige 50% van het factuurtotaal moet binnen 30 dagen na factuurdatum betaald worden.  
10. Wachttijd op en afbouw bij evenementen
Bij evenementen zoals casino,s, (thema)feesten op locatie waar wij de gebruikte artikelen te plekken opbouwen zullen wij een maximale wachttijd rekenen van 1 uur voor aanvang en 30 minuten na afloop van de geboekte tijden. Na 30 minuten na einde van onze boekingstijd zullen wij aanvangen met afbreken van de attracties. Mocht dit niet kunnen om wat voor redenen dan ook dan zullen wij een uurtarief rekenen van € 35,00 p.p. per uur. Wij zullen dit eventueel achteraf na factureren.  
11. Eten en drinken voor onze personeelsleden
Indien er in de huurperiode, de opbouw of afbraakperiode een maaltijd valt vragen wij om eten te voorzien voor onze medewerkers, 9u00/12u00/18u00. Verder verzoeken wij onze personeelsleden niet te vergeten met een drankje aangezien zij niet stoppen met hun werk willen zij graag minimaal eens per uur voorzien te worden van een drankje (alcohol vrij)   
12. Borg
Bij het afhalen van artikelen zonder begeleiding rekenen wij € 100,00 borg. Deze borg ontvangt u van ons retour zodra het verhuurartikel weer op tijd is terug gebracht, gevouwen en of ingepakt volgens de voorschriften en geheel schoon en vrij van schade.
13. Geschillen
Zijn bevoegd: de Rechtbank van Antwerpen, te weten het Vredegerecht van het 5de Kanton, de Rechtbank van Eerste Aanleg, de Rechtbank van Koophandel en dit onverminderd de artikelen 622 e.v. Ger. W. In geval van betwisting is de Belgische Wet van toepassing.